Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

   Hemşirelik

   Ebelik

 
 
  Üniversite
  Akademik Birimler
  İdari Birimler
  Öğrenci İşleri
  Ana Sayfa
 

 

 

 

    Santral
   0274 265 20 31 /

     Faks
   

    Eposta
    

     Adres
   Merkez Kampüs Tavşanlı Yolu 10.KM KÜTAHYA

 

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders İçerikleri

 | I. Sınıf | II. Sınıf | III.Sınıf | IV. Sınıf |


Hemşirelik Bölümü Ders İçerikleri

 | I. Sınıf | II. Sınıf | III.Sınıf | IV. Sınıf |


Ebelik Bölümü Ders İçerikleri

 | I. Sınıf | II. Sınıf | III.Sınıf | IV. Sınıf |Kütahya Sağlık Yüksekokulu; 1996 Yılında "96-8655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca Y.Ö.K. ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, şehir merkezinde bulunan Sağlık Meslek Lisesi' nin bina, araç ve gereçleri ile birlikte Üniversitemize devredilmesi sonucu kurulmuş ve 1997-1998 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde ilk öğrenci kaydını yaparak eğitime başlamıştır.
Yaklaşık 4 yıl Sağlık Meslek Lisesi' nde eğitim-öğretim sürdüren Yüksekokulumuz, 2000-2001 yılı Güz Dönemi' nden itibaren Üniversitemizin Merkez Kampüsü' ndeki Fen Edebiyat Fakültesi bünyesine taşınması ile daha geniş imkanlara kavuşarak eğitim-öğretime devam etmiş ve ilk mezunlarını 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda vermiştir.


2003-2004 Yılı Bahar Dönemi' nden 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi sonuna kadar eğitim-öğretim, 2 laboratuar ve 3 derslikten ibaret müstakil kat şeklinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek binasında yapılmıştır.
29/12/2006 Tarihinden itibaren ( 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonu ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu' nda, Yüksekokulumuza tahsis edilen oda ve dersliklerde eğitim ve öğretime devam edilmeye başlanmıştır.Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ile Ebelik bölümleri mevcuttur. 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı' nda açılan Sağlık Memurluğu Bölümü'nün, YÖK Başkanlığı'nın 18.05.2007 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.01-1849-012015 sayılı yazısında "5634 Sayılı Hemşirelik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 7. maddesi ile eklenen geçici madde 2'de yer alan "Hemşirelik eğitimine eşdeğer Sağlık Memurluğu Programı'nın adı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik Programı olarak değiştirilir ve Programlar birleştirilir" hükmüne göre okulumuz bünyesindeki Hemşirelik Programı birleştirilmesi 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür ( İlgili Kanun 02.05.2007 tarihinde 26510 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ). 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı'nda açılan Ebelik Bölümü Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki Hemşirelik ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleriyle iş birliği halinde eğitim-öğretimi gerçekleştirmektedir.

A. Misyon ve Vizyon
Misyon


Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Ebelik ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinde verilen eğitimin hedefi; mesleklerinin gereğini en iyi şekilde yerine getirebilecek gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sorumluluk alabilen, diğer sağlık personelleriyle koordineli olarak çalışabilen fizyoterapist, hemşire ve ebe yetiştirmektir. Tıp bilimleri, temel hemşirelik esasları ve fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında gerekli eğitimleri alarak mesleklerini icra edebilecek yardımcı sağlık personellerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yüksekokulumuz bölümlerinde verilen lisans eğitiminin temel felsefesi; Atatürk İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, hür ve bilimsel düşünce biçimine, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık ihtiyaçlarında bilgi ve beceri sahibi, topluma kapsamlı sosyal hizmetler verecek "Fizyoterapist, Hemşire ve Ebe" yetiştirmektir.

Vizyon

 

 

 • Türkiye'de ve uluslar arası arenada gözde ve başarılı okullar arasında olabilmek,
 • D.P.Ü. markası taşıyan Türkiye'yi Ulusal alanda başarıyla temsil edebilecek ebe, hemşire ve fizyoterapistler yetiştirmek.
 • Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş; kurumsal kültürü ve kimliği güçlü; dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; birey, aile ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel D.P.Ü. mezunu ebe, hemşire ve fizyoterapist yetiştirmek.
 • Mezunlarını, mesleklerinin eğitim, uygulama ve yönetim alanlarında en çok tercih edilir düzeye çıkararak dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesinde öncülük eden; öğrencisi, çalışanı, bilim dünyası için sürekli ilgi merkezi olan bir bölüm olmaktır.
 • Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli ebeler yetiştirmenin yanı sıra, kadın, çocuk, aile ve toplumun yaşam kalitesini yükseltecek ve bu konularla ilgili karar ve politikalarda söz sahibi olan, sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği "Profesyonel Ebelerle" Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yeni doğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alabilmeyi amaçlayan örnek gösterilen, üyesi ve mezun olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.

   

 • B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
  Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek
  Yüksekokulumuz, Öğrencilerine Aşağıda Belirtilen İmkanları Sunmaktadır :
  - Yüksekokulumuz öğrencileri; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' nin ek binası zemin katta yer alan kantin ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi kantininden ve Bedesten' den yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamakta, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi zemin katta bulunan Merkez Kütüphane' den faydalanmaktadırlar.
  - Öğrencilerimiz kulüp aktivitelerini okulumuz bünyesinde "Sağlık Kulübü" çerçevesinde yürütmektedirler.

   

   

   

 • © 2011 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü
  Adres: Dumlupınar Üniversitesi Merkez Yerleşke Tavşanlı Yolu 10. KM KÜTAHYA / TÜRKİYE
  Tel: +90 (274) 265 20 31 ( 3 Hat ) Fax: +90 (274) 265 20 14 - Eposta :
  webadmin@dpu.edu.tr